Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

W zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne oraz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.


Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne, w tym:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa darowizny,
 • umowa o dożywocie,
 • umowa zamiany,
 • umowa o dział spadku,
 • umowa o zniesienie współwłasności,
 • umowa o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej,
 • umowa spółki,
 • umowa przedwstępna,
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • pełnomocnictwo,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 4, 5 i 6 Kodeksu postępowania cywilnego,
 • testament,
 • umowa majątkowa małżeńska,

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia i podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

3) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie;

4) sporządza poświadczenia, w tym:

 • poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie,
 • poświadczenie zgodności kopii z okazanym dokumentem,
 • poświadczenie daty pewnej,
 • poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

5) spisuje protokoły;

6) sporządza protesty weksli i czeków;

7) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych;

8) prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;

9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

11) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

12) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Stwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, a w braku takich dokumentów – w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej.