Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Ponadto notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki, a jeżeli akt notarialny zawiera wniosek o wpis w księdze wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawcy stosowną opłatę sądową.

Powyższe opłaty notariusz w całości odprowadza na rachunki bankowe właściwych instytucji państwowych, w wymaganych prawem terminach.

Opłaty związane z daną czynnością notarialną są ustalane indywidualnie.

W celu uzyskania informacji w tym zakresie należy skontaktować się z Kancelarią Notarialną (wizyta w siedzibie kancelarii, kontakt telefoniczny lub mailowy).